NOTICIAS
 
 • LLEI CATALANA DE CARRETERES 16 OCTUBRE 2009
   
  La disposició final segona de la Llei 11/2008, de 31 de juliol, de modificació de
  la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, autoritza el Govern perquè, en el
  termini d’un any des de la seva entrada en vigor, refongui en un text únic la Llei
  7/1993 i les disposicions que la modifiquen, i perquè regularitzi, aclareixi i harmonitzi
  els textos de les disposicions esmentades
   
  En conseqüència, en exercici de l’autorització esmentada, d’acord amb el dictamen
  emès pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, atesa la intervenció
  de la Comissió de Govern Local de Catalunya i l’audiència donada a les diputacions
  i d’acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del
  conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i d’acord amb el Govern

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS