NOTICIAS
 
 • PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 15 DICIEMBRE 2009
   
       L’Estatut d’Autonomia de Catalunya preveu, en l’article 144.1.h, la competència de la Generalitat de Catalunya per establir la regulació de l’ambient atmosfèric i
  de les diverses classes de contaminació d’aquest, inclosa, per tant, la contaminació acústica. En aquesta matèria conformen l’ordenament jurídic català la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica, en el marc de la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.
   
       Concretament, la nova legislació estatal implica que la zonificació acústica del territori, que d’acord amb la legislació catalana és en relació amb la seva capacitat
  acústica, tingui en compte l’ús predominant del sòl, alhora que s’augmenta el grau d’exigència dels objectius de qualitat acústica aplicables, principalment per als
  nous desenvolupaments urbanístics i a l’interior de les edificacions destinades a usos sensibles al soroll, com ara, residencials, hospitalaris, educatius o culturals.
  Aquests principis i objectius de qualitat acústica han de ser tinguts en compte pel planificador en l’exercici de la seva tasca.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS