NOTICIAS
 
  • NOVA LLEI D’EQUIPAMENTS COMERCIALS 21 ENERO 2010
     

         Tenint en compte aquesta competència exclusiva de la Generalitat i el que estableix l’article 113 de l’Estatut d’autonomia, esdevé necessari adaptar la normativa reguladora de l’ordenació dels equipaments comercials al que estableix la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior (DSMI). Aquesta adaptació ha de preservar la prossecució de determinats objectius fonamentats en raons imperioses d’interès general de tipus urbanístic, mediambiental i de preservació del patrimoni historicoartístic, que empara la mateixa Directiva i que es concreten en el fet de garantir l’exercici de la llibertat d’establiment i de la lliure circulació dels prestadors de serveis a l’àmbit territorial de Catalunya; establir les directrius a les quals s’han d’adequar els establiments comercials per tal de satisfer les necessitats de la ciutadania, i impulsar un model d’urbanisme comercial basat en l’ocupació i la utilització racional del territori, amb usos comercials que permetin un desenvolupament sostenible; contribuir a l’establiment de models d’ocupació del sòl que evitin al màxim la dispersió en el territori; reduir la mobilitat i evitar desplaçaments innecessaris, tant de persones com de mercaderies que congestionin les   infraestructures públiques i incrementin la contaminació atmosfèrica derivada del trànsit de vehicles inherent a la dinàmica de funcionament de determinats tipus d’establiments comercials; potenciar el model de ciutat en què l’ús residencial s’harmonitza amb les activitats comercials i de serveis; garantir l’aprovisionament, la diversitat d’oferta i la multiplicitat d’operadors en un model de ciutat que ofereixi les mateixes possibilitats per a tots els ciutadans i ciutadanes; afavorir l’equilibri territorial en totes les comarques i zones urbanes dels municipis, per tal que puguin disposar d’una xarxa de serveis comercials suficient i adaptada a les  demandes de les persones consumidores i usuàries de tot el territori; assolir un alt nivell de protecció de les persones i del medi ambient en conjunt, per garantir la qualitat de vida, mitjançant la utilització dels instruments necessaris que permetin prevenir, minimitzar, corregir i controlar els impactes ambientals que la implantació d’establiments i l’exercici de les activitats comercials comporten, i afavorir un desenvolupament econòmic sostenible, amb els mínims condicionants possibles, en coherència amb els objectius establerts de preservació del medi ambient.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS