NOTICIAS
 
  • LLEI DEL SINDIC DE GREUGES 1 FEBRERO 2010
     
         L’article 78 de l’Estatut regula la institució del Síndic de Greuges i li atribueix les competències bàsiques, i l’article 79 en determina els principis ’organització i funcionament. L’apartat tercer d’aquest article 79 estableix que s’han de regular per llei l’estatut personal, les incompatibilitats i les causes de cessament del índic o síndica de greuges i l’organització i les atribucions de la institució, i estableix també que el Síndic de Greuges gaudeix d’autonomia reglamentària, organitzativa, funcional i pressupostària, d’acord amb les lleis.
          La llei present, en compliment d’aquest precepte, i amb el caràcter de llei de desenvolupament bàsic que atribueix l’article 62.2 de l’Estatut a la regulació directa del Síndic de Greuges, substitueix la Llei 14/1984, del 20 de març, del Síndic de Greuges, modificada per la Llei 12/1989, del 14 de desembre, normes que calia adequar al nou marc estatutari.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS