NOTICIAS
 
 • PLA TERRITORIAL DE RESIDUS 24 FEBRERO 2010
   
       El Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals ha
  de determinar els tipus d’instal·lacions de gestió de residus municipals, com ara
  plantes de transferència, plantes de triatge, plantes de qualsevol tipus de tractament
  i instal·lacions de disposició del rebuig dels residus municipals, que han de donar
  servei als diferents àmbits territorials.
   
       Aquest nou model proposa un increment de la prevenció i la minimització dels residus i
  de la seva perillositat, la reutilització, així com la recollida selectiva per obtenir
  material per al reciclatge i altres formes de valorització material dels residus, com
  són el tractament de totes les fraccions de residus inclosa la fracció residual, i
  d’aquesta manera només destinar a la disposició final un rebuig més inertitzat i/o
  estabilitzat.
   
      Així mateix, per tal d’optimitzar la gestió dels residus, en el marc de la jerarquia
  en la gestió de residus que estableix el Text refós de la Llei reguladora dels residus,
  i sobre la base dels principis de proximitat i suficiència, el Pla considera una divisió
  del territori de Catalunya en set grans zones i 29 subzones.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS