NOTICIAS
 
 • SEGURETAT I PREVENCIÓ CONTRA INCENDIS ALS EDIFICIS 26 MARZO 2010
   
       El títol I estableix les disposicions generals de la Llei i en defineix l’objecte, la finalitat, l’àmbit d’aplicació i també els conceptes bàsics i la responsabilitat del
  compliment de les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
       El títol II regula les competències en matèria de seguretat en cas d’incendi i estableix i detalla les que corresponen a l’Administració municipal i les que corresponen
  a l’Administració de la Generalitat. En aquest sentit, i amb la finalitat de promoure la seguretat jurídica en aquest àmbit, pretén delimitar d’una manera clara les competències
  de cada administració i el contingut d’aquesta competència.
       El títol III, intitulat «Condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis», pretén, a banda de recordar que les condicions de prevenció i seguretat en matèria
  d’incendis són les que estableix la normativa tècnica corresponent, regular el sistema normatiu propi per mitjà del qual es determinen aquestes condicions de
  seguretat a Catalunya.
       El títol IV regula el règim d’intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d’incendis. Per mitjà d’aquest títol, s’estableix el sistema que permet a
  les administracions públiques exercir llurs funcions de verificació que els establiments, les activitats, les infraestructures i els edificis situats en el territori de
  Catalunya compleixen les condicions de seguretat en cas d’incendi establertes per la normativa vigent.
       El darrer títol, el V, regula les entitats col·laboradores de l’Administració que exerceixen llurs funcions en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis.
  Aquest àmbit s’emmarca en els conceptes de seguretat pública i protecció civil, la qual cosa justifica el compliment de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament
  Europeu i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, amb les especificitats sobre el règim d’autoritzacions establertes
  per l’article 9 de la dita directiva.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS