NOTICIAS
 
 • NOVA LLEI DE LA SINDICATURA DE COMPTES 13 JULIO 2010
   
       L’ordenament jurídic de l’Estat atribueix tant al Tribunal de Comptes com a la Sindicatura de Comptes de Catalunya la funció de control extern, mitjançant la fiscalització dels comptes, de la gestió econòmica i del control d’eficàcia de les entitats locals catalanes. Aquesta atribució de competències es desprèn de l’article 136 de la Constitució espanyola, de l’article 80 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de la Llei orgànica 2/1982, del 12 de maig, del Tribunal de Comptes, de la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, i de la Sentència del Tribunal Constitucional 187/1988, del 17 d’octubre.
   
       D’acord amb l’Estatut, la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes han de formalitzar un conveni que estableixi les relacions de cooperació que han de mantenir i els mecanismes de participació en els procediments jurisdiccionals sobre responsabilitat comptable. L’Estatut també determina quines són les lleis que considera de desenvolupament bàsic i que, per tant, requereixen un procediment específic d’aprovació. Aquest és el caràcter que atorga a la llei que ha de regular l’estatut personal, les incompatibilitats, les causes de cessament, l’organització i el funcionament de la Sindicatura de Comptes.
   
  .

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS