NOTICIAS
 
 • MODIFICACIÓ DE L’IRPF A CATALUNYA 30 AGOSTO 2010
   
       En el marc de les competències normatives establertes per l’article 46.1 de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament
  de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, l’article únic estableix l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques, que passa de quatre a sis trams: els tres primers coincideixen amb els trams de l’escala establerta per a l’exercici del 2010 per la disposició addicional tercera de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions; el quart tram es manté, pel que fa al tipus positiu, si bé abasta només fins a una base liquidable general de 120.000,20 euros; el cinquè tram, que és nou, abasta la base liquidable general compresa entre els 120.000,20 euros i els 175.000,20 euros i té fixat el tipus impositiu en el 23,5%; i el sisè tram i darrer, també nou, fa tributar l’excés de base liquidable general sobre els 175.000,20 euros al 25,5%.
      
       La disposició final estableix l’entrada en vigor, que concreta l’eficàcia de la nova tarifa a partir de l’exercici del 2011.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS