NOTICIAS
 
  • CODI DE CONSUM DE CATALUNYA 30 AGOSTO 2010
     

         La Unió Europea, d’una manera ferma i decidida, ha anat promovent, endegant i impulsant actuacions de protecció de les persones consumidores i, de fet, les ha convertides en un dels seus objectius estratègics amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la ciutadania europea. Tot i que els Tractats constitutius de les Comunitats Europees, signats a Roma, el 25 de març de 1957, no varen preveure expressament aquesta política, en la Cimera de París del 1972 apareix, per primera vegada, una voluntat conjunta que les accions de protecció de les persones consumidores esdevinguin un dels eixos de l’actuació comunitària. Uns anys més tard, a l’abril del 1975, la Comissió Europea presentà el primer programa d’acció relatiu a la protecció dels consumidors, que recollia cinc categories de drets fonamentals que esdevindran el fonament de la normativa comunitària en aquesta matèria: el dret a la protecció de la salut i la seguretat, el dret a la protecció dels interessos econòmics, el dret a la indemnització dels danys, el dret a la informació i a l’educació, i el dret a la representació.

         L’article 123 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de consum. A banda d’això, cal tenir en compte que els drets de les persones que gaudeixen de la condició de consumidores i usuàries estan protegits, d’acord amb el que disposen els articles 28, 34 i 49 de l’Estatut d’autonomia. L’article 51 de la Constitució també disposa que els poders públics han de garantir la defensa dels consumidors i dels usuaris i han de protegir-ne amb procediments eficaços la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS