NOTICIAS
 
 • PROCEDIMENT ADMINISTRATIU A CATALUNYA 5 SEPTIEMBRE 2010
   

       L’article 159.1 de l’Estatut d’autonomia atorga a la Generalitat, en matèria de règim jurídic i procediment administratiu, la competència per a regular les normes de procediment administratiu que derivin de les particularitats del dret substantiu de Catalunya o de les especialitats de l’organització de la Generalitat. Així mateix, d’acord amb l’article 160.1 de l’Estatut d’autonomia, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local, que, respectant el principi d’autonomia local, inclou el règim de les relacions entre les institucions de la Generalitat i els ens locals, i també les tècniques d’organització i de relació per a la cooperació i la col·laboració entre els ens locals i entre aquests i l’Administració de la Generalitat, incloent-hi les diverses formes associatives, mancomunades, convencionals i consorciades.

                                                                                      

       En virtut de l’article 2 de l’Estatut d’autonomia, que configura el sistema institucional de la Generalitat, del qual formen part també les administracions locals de Catalunya, aquesta llei és aplicable a totes les administracions públiques catalanes, tot i que preveu especificitats concretes per a l’Administració de la Generalitat i respecta el principi de diferenciació, establert per l’article 84.3 de l’Estatut d’autonomia, en la distribució de les responsabilitats de les administracions locals en matèria d’adaptació dels procediments a l’ús dels mitjans electrònics en llurs relacions amb els ciutadans. 

   

        L’aplicabilitat de la Llei a totes les administracions públiques de Catalunya, en virtut de les disposicions de l’Estatut d’autonomia, suposa un règim comú per a totes, sens perjudici que determinades disposicions únicament siguin aplicables a l’Administració de la Generalitat i als organismes i entitats públiques que en depenen o s’hi vinculen.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS