NOTICIAS
 
  • TEXT REFOS DE LA LLEI D’URBANISME DE CATALUNYA 5 SEPTIEMBRE 2010
     
         La disposició final segona de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, de conformitat amb l’article 63.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, autoritza el Govern perquè, en el termini de vuit mesos a comptar de la seva entrada en vigor, refongui el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, del 26 de juliol, i les modificacions introduïdes en l’esmentat text refós per la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel Decret llei 1/2007, del 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, i per la mateixa Llei 26/2009 abans esmentada.
          El nou text refós de la Llei d’urbanisme elaborat a l’empara d’aquesta delegació incorpora en el seu predecessor les modificacions derivades de les esmentades lleis i, a l’empara de l’habilitació per regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals objecte de refosa, introdueix alguns ajustos amb la finalitat de millorar la comprensió i d’assolir la coherència i sistemàtica del text únic confegit. Així s’han introduït precisions en les normes objecte de la refosa per aclarir el sentit d’alguns preceptes, per unificar expressions terminològiques, per substituir termes androcèntrics que suposin una discriminació per raó de sexe, per corregir errades de concordances, per actualitzar referències normatives, per reordenar les articles que, com a conseqüència de les diverses modificacions legislatives, han assolit una notable extensió, i, conseqüentment, per adaptar la numeració dels articles i de les remissions entre aquests. Per altra banda, en el text refós, s’han suprimit les normes que han resultat derogades, s’han adequat les disposicions transitòries per regular totes les situacions de transitorïetat segons resulta del règim transitori de cadascuna de les normes objecte de la refosa i, per últim, s’han regularitzat i harmonitzat les disposicions addicionals i finals dels textos legals de partença.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS