NOTICIAS
 
 • PRÒRROGA DELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 28 FEBRERO 2011
   
            La convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre de 2010 i la consegüent dissolució del Parlament han fet impossible que el Govern pogués presentar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 dins els terminis necessaris perquè entrés en vigor l’1 de gener de 2011.
   
              Dins el marc legal vigent, i d’acord amb el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, l’endeutament públic ha d’ésser aprovat per una llei del Parlament. En conseqüència, s’aprova la Llei d’autoritzacions financeres i normes pressupostàries i tributàries durant l període de pròrroga pressupostària. Aquesta llei consta de tres articles i de dues  disposicions finals. Els articles fan referència, respectivament, a l’autorització d’operacions financeres, al règim de modificacions pressupostàries i normes de gestió pressupostària i a normes tributàries. La disposició final primera habilita el Departament d’Economia i Coneixement a fer les modificacions que calgui per a executar la Llei i la disposició final segona en regula l’entrada en vigor.
   

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS