NOTICIAS
 
 • PRORROGA PER A L’ADAPTACIÒ DELS ESTATUTS DE LES ASSOCIACIONS I FUNDACIONS CATALANES 29 JULIO 2011
   
       Modiicació de la Llei 4/2008
       Es modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que resta redactat de la manera següent:
            ‘‘1. Sens perjudici del que estableix la disposició final primera, les associacions i les fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del llibre tercer del Codi civil hi han d’adaptar els estatuts i han d’inscriure aquesta adaptació en el registre corresponent, si escau, abans del 31 de desembre de 2012.’’
   

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS