NOTICIAS
 
 • REGLAMENT DE L’IMPOST SOBRE SUCCESIONS I DONACIONS 29 DICIEMBRE 2011
   
       I, sota la referència Adquisicions per causa de mort i entre vius, incorpora normes que afecten determinats conceptes i requisits d'algunes de les reduccions de la base imposable establertes per la Llei, tals com la definició d'activitat empresarial o professional o la consideració de béns afectes. També, i com a normes comunes a les reduccions aplicables per causa de mort, incorpora les regles aplicables en el cas de concurrència de successors a títol universal establerts pel Decret 356/1999, de 30 de novembre, que és objecte de derogació amb aquest Reglament i el règim d'aplicació de la reducció per sobreimposició decennal. Tanca aquest primer títol, com a norma comú, el precepte en què s'especifiquen les condicions i requisits per a la sol·licitud per part de l'interessat de l'acord de valoració prèvia vinculant.
       El títol II determina i regula les obligacions formals de caràcter general –singularment, l'obligació de declarar i autoliquidar i l'establiment del termini de presentació– i les obligacions formals de caràcter específic, que se centren en determinar aquells documents que addicionalment cal presentar davant l'Administració tributària, sempre, però, amb el requeriment previ que l'òrgan gestor o inspector faci a l'obligat tributari, circumstància aquesta que suposa un pas en la simplificació administrativa i de reducció de les càrregues formals per al contribuent. Es tracta d'un avenç respecte de la normativa vigent fins ara, en què la documentació que s'hi esmenta era d'obligada presentació per al contribuent en el moment de presentar l'autoliquidació de l'impost.
       Finalment, el títol III, Normes dels procediments d'aplicació de l'impost, recull regles que afecten la liquidació del tribut (la regulació del termini de resolució en els procediments de gestió tributària propis de l'impost i de les autoliquidacions parcials a compte) i el seu pagament (regulació dels ajornaments per manca de liquiditat, en cas de causahavents desconeguts; ajornament i fraccionament per adquisició per causa de mort de béns en nua propietat; el fraccionament per assegurances que es perceben en forma de renda, i l'ajornament per l'adquisició de l'empresa individual).
   

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS