NOTICIAS
 
  • REGLAMENT DE MEDIACIÓ EN MATÈRIA DE DRET PRIVAT 23 NOVIEMBRE 2012
     
         El Reglament que s’aprova mitjançant aquest Decret estableix i desenvolupa un procediment que és d’aplicació preceptiva a les mediacions públiques que gestiona el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, com a servei públic, de manera congruent amb l’objectiu de la norma. Amb tot, s’ha volgut explicitar, com ja va fer la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, l’autonomia i la capacitat d’autoorganització de les administracions públiques en el seu àmbit competencial, així com la mediació estrictament privada, sense perjudici de que les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i altres entitats públiques puguin, mitjançant conveni, acordar l’aplicació d’aquest procediment  en la gestió dels seus serveis de mediació. Altrament, el Reglament també regula altres aspectes necessaris per a la plena efectivitat de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, com son les relacions de col·laboració entre el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, els col·legis professionals i les associacions professionals acreditades de l’àmbit de la mediació i altres entitats. Desenvolupa els criteris per a la necessària formació específica de la persona mediadora, així com la composició i els funcionament del Comitè Assessor.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS