NOTICIAS
 
  • DENÚNCIES DE CONSUMIDORS 8 MARZO 2013
     
         La regulació a Catalunya dels fulls oficials de reclamació i denúncia es va fer, per primera vegada, mitjançant el Decret 171/1991, de 16 de juliol, que va establir un model unificat de fulls de reclamació i alhora va determinar una relació d'establiments que estaven obligats a tenir-ne. Als establiments esmentats se n'hi van afegir altres, d'acord amb l'Ordre de 10 de desembre de 1996. Amb posterioritat, es va dictar el Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulaven els fulls oficials de reclamació/denúncia als establiments comercials i en l'activitat de prestació de serveis, que va millorar la regulació i el contingut dels fulls de reclamació/denúncia i en va ampliar l'obligatorietat als establiments i empreses abans exempts.

         La finalitat essencial dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia és establir un procediment harmonitzat, sistemàtic i alhora senzill, a fi que les persones consumidores, de manera immediata al moment que duen a terme les seves relacions de consum, puguin formular fàcilment les seves queixes, reclamacions o denúncies en relació amb l'activitat duta a terme pels establiments comercials i en les activitats de prestació de serveis, sempre que pateixin alguna mena d'incidència, esdeveniment o circumstància que alteri el funcionament normal de les seves relacions de consum.
         En conseqüència, mitjançat aquest Decret, essencialment, es persegueixen les finalitats concretes següents: D'entrada, tenir en compte la nova regulació legal en matèria de consum continguda en la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. En segon lloc, introduir, dins de la regulació dels fulls oficials, el concepte de "queixa" i alhora definir tècnicament millor els conceptes de "reclamació" i "denúncia". En tercer lloc, ampliar l'àmbit d'aplicació a totes les activitats empresarials o professionals subjectes al règim de col·legiació, llevat de les que siguin exercides per fedataris o fedatàries públics o pel personal que exerceixi potestats públiques, sempre que sigui retribuït mitjançat aranzel. En quart lloc, tenir en compte les modalitats de relació de consum en les quals no hi ha presència física simultània de la persona consumidora i l'empresari o empresària. En cinquè lloc, establir un sistema de tramitació dels fulls en funció de si es tracta d'una queixa, d'una reclamació o bé d'una denúncia. A banda d'això, cal tenir en compte les diverses modificacions normatives referides a la necessitat que les persones consumidores, en cas que hagin patit alguna mena d'incidència, esdeveniment o circumstància que hagi afectat la seva relació de consum, s'hagin de dirigir, d'entrada, a l'empresari o empresària que ha de donar resposta a la queixa o reclamació formulada en el termini màxim d'un mes.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS