NOTICIAS
 
 • Decret 75/2014, Pla per al dret de l’Habitatge 29 MAYO 2014
   
        Aquest Pla, gestionat per l’Agència Catalana de l’Habitatge, administracions locals i
  altres organismes de la Generalitat, incorpora determinades actuacions susceptibles de
  ser protegides, si es donen els requisits que el Decret estipula.

       Entre les actuacions a destacar, hi ha el programa social d’habitatge, el de foment de la
  rehabilitació, el d’habitatges de protecció oficial i altres mesures connexes als anteriors,
  com poden ser borses de mediació per al lloguer social, règim de cobertures de
  cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d’habitatges
  (Avalloguer), assessorament sobre deute hipotecari (Ofideute), etc.
   
       Respecte de les borses de mediació per al lloguer social els propietaris rebran com a
  contraprestacions una assegurança de cobrament de rendes, mitjançant l’Avalloguer,
  una assegurança multirisc, que inclou els desperfectes i l’assegurança per garantir la
  defensa jurídica en el cas d’impagaments. L’Avalloguer que ja funcionava amb
  anterioritat al present Decret i que era de fins a sis mesos de renda, ara assegurarà a les
  persones físiques o jurídiques arrendadores, propietàries o usufructuàries d’habitatges, la
  percepció d’una quantitat equivalent a un màxim de tres mesos de renda en el cas
  d’instar un procés judicial per resoldre el contracte d’arrendament per impagament de
  la renda per part de la persona arrendatària, amb les condicions i requisits establerts al
  Decret.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS