NOTICIAS
 
  • SUPORT FINANCER A LES COOPERATIVES 1 JUNIO 2016
     
         La crisi econòmica i financera general d'aquests darrers exercicis ha suposat una reducció dels marges financers que, entre d'altres, ha suposat que els rendiments dels actius financers en què les seccions de crèdit inverteixen les seves disponibilitats siguin sovint molt ajustats per cobrir la remuneració dels saldos creditors de la secció de crèdit als seus socis titulars més les seves despeses de gestió, la qual cosa afebleix, en alguns casos, l'estructura financera i econòmica de la cooperativa.

         Les actuacions desenvolupades per les cooperatives per a la liquidació de les seves seccions de crèdit han estat: capitalització dels socis, tant comuns com col·laboradors; venda d'actius immobiliaris i financers; i formalització d'operacions d'endeutament amb aval del Consell Rector o altres garanties aprovades per l'Assemblea General. Els avals públics han estat requerits quan les cooperatives necessiten de temps per poder realitzar ordenadament els seus actius o quan no disposen de garanties suficients per fer viable aquesta decisió de liquidació de la secció de crèdit.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS