NOTICIAS
 
 • RÉGIM JURÍDIC DEL PERSONAL FUNCIONARI AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER ESTATAL DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA 28 NOVIEMBRE 2008
   

  Els funcionaris amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals realitzen funcions de control intern de legalitat i econòmic-financer, que són imprescindibles i necessàries, i han de ser exercides en condicions adequades a efectes de garantir la seva prestació de forma satisfactòria.

  D'acord amb aquestes noves atribucions i la competència en matèria de funció pública i del personal al servei de les administracions públiques catalanes que l’article 136 de l’Estatut de autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya, i en virtut de la potestat d’autoorganització, és necessari regular el règim jurídic d’aquest personal que ha de prestar serveis als diferents ens locals del territori de Catalunya

  Una de les principals competències atribuïdes per la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, és la selecció d’aquests funcionaris, circumstància que fa necessari l’establiment dels criteris bàsics que, en el marc de la normativa de funció pública aplicable, concretin la seva selecció i accés.

  Fruit d’aquesta necessitat i de l’experiència aconseguida en la gestió administrativa i tècnica dels procediments sobre provisió de llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, s’aprova aquest Decret, que regula les funcions públiques reservades a aquest tipus de personal, l’estructura dels llocs de treball i les formes de selecció i provisió, i crea el Registre de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.

  Aquest text s’emmarca en la normativa bàsica estatal, en la normativa de funció pública de la Generalitat, sense perjudici de la futura regulació de les lleis de funció pública i de governs locals de Catalunya que aprovi el Parlament, en virtut del nou marc de competències establert en l’ Estatut d’autonomia de Catalunya.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS