NOTICIAS
 
  • TUTELA FINANCERA DELS ENS LOCALS 28 OCTUBRE 2008
     

    L’article 3 del Decret 94/1995, de 21 de febrer, assigna al Departament d’ Economia i Finances varies funcions en matèria de tutela financera dels ens locals. L’article 22.1.b) del Decret 566/2006, de 19 de desembre, estableix que correspon a la Direcció General de Política Financera i Assegurances l’exercici de la tutela financera de les corporacions locals.

    La experiència adquirida en la tramitació d’aquests procediments por mitjà telemàtic en l’extranet de les administracions catalanes fa necessària la modificació de l’apartat 5 esmentat, a fi de fer possible un major grau d’eficiència en la tramitació dels procediments, vistes les peculiaritats organitzatives de cada entitat, d’acord amb els principis de seguretat i proporcionalitat en la utilització per part de les administracions públiques de les tecnologies de la informació, i el criteri de simplificació administrativa en la gestió electrònica dels procediments, establerts en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

    Per això, resulta procedent modificar la redacció de l’apartat 5 del annex 2 de l’ Ordre, a fi de preveure també la signatura electrònica de la persona habilitada, que té que ser funcionaria al servei de l’Administració Local, mitjançant resolució dictada per la persona que presideixi la corporació a proposta de la persona titular de la secretaria, per a efectuar l’enviament i fer constar que aquest ha estat ordenat pel president o per la presidenta de l’entitat, i que la informació pressupostaria, contable i financera compta amb el vist-i-plau de la persona titular de la intervenció.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS