NOTICIAS
 
 • LLEI 16/2008, DE 23 DE DESEMBRE, DE MESURES FISCALS I FINANCERES. 22 ENERO 2009
   

  El títol I, que recull les mesures fiscals, es divideix en dos capítols. El primer capítol conté les normes relacionades amb els tributs propis, concretament les que es refereixen al cànon de l’aigua, les taxes de la Generalitat i les contribucions especials ; el segon capítol està dedicat a la normativa reguladora dels tributs cedits.

  Entre les mesures que es refereixen als tributs propis, i quant al règim de les taxes, cal remarcar la creació, en l’àmbit de la societat de la informació, de tres noves taxes. Dos són gestionades pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya.; la tercera taxa grava la acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). També es crea una nova taxa per la prestació de serveis administratius relacionats amb la implantació del certificat d’aptitud professional (CAP); i també una altra taxa per la homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en l’ensenyament no universitari.

  Finalment, es modifica la contribució especial per a ampliar els serveis de prevenció i extinció d’incendis forestals.

  Quant als tributs cedits, en la secció primera, dedicada a l'impost sobre la renda de les persones físiques, es modifiquen aspectes formals en les reduccions ja existents de la quota i s'incrementa fins al 25% la deducció per donatius que es facin a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. Pel que fa a l'impost sobre successions i donacions, matèria a què es dedica la secció segona, s'ha d'assenyalar la modificació de la reducció per adquisició per causa de mort de l'habitatge habitual del causant, en la qual s'amplia, en determinades circumstàncies, el concepte d'habitatge habitual amb l'objectiu de considerar com a tal el que ho havia estat fins als dos anys anteriors a la defunció del causant tot i que no hi residís en aquest moment. A la secció tercera, d'altra banda, per fer menys costosa la situació del sector immobiliari, dins l'àmbit de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, s'amplia de tres a cinc anys el termini de què disposen les empreses per transmetre l'immoble i poder gaudir, amb caràcter definitiu, de la bonificació de la quota.

   

  El títol II, que inclou les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques, es divideix en set capítols. El primer capítol conté tres mesures i està relacionat amb la gestió financera i el control del sector públic. La primera mesura aclareix la classificació de les entitats públiques que s'han d'incorporar al sistema de centralització de fons. La segona regula l'obligació que tenen les empreses que gestionen infraestructures viàries de titularitat de la Generalitat d'elaborar i presentar un pla economicofinancer global. Finalment, la darrera mesura homogeneïtza l'import de les multes en matèria de comerç interior de Catalunya.

  En el capítol II, dedicat a mesures de tipus social, es modifica la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, amb l'objectiu d'unificar el criteri de la quantia econòmica per a poder accedir i mantenir la prestació social del dret subjectiu de prestacions per a joves extutelats, creada per la dita llei.

  El capítol III estableix una mesura per a gestionar els fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial i autoritza el Departament de Política Territorial i Obres Públiques a formalitzar convenis amb determinats ajuntaments i a establir convocatòries d'ajuts.

  En el capítol IV s'incrementen en un 5% determinats preus públics i tarifes per a serveis generals que presta directament Ports de la Generalitat.

  El capítol V regula diversos aspectes de la contractació pública. Conté tres mesures relatives als òrgans de contractació de la Generalitat, als contractes menors i als expedients de contractació de tramitació anticipada.

  El capítol VI, dedicat al personal dels serveis penitenciaris, regula la promoció interna especial del cos auxiliar tècnic al cos tècnic d'especialistes del grup de serveis penitenciaris.

  A continuació, en el capítol VII, es modifiquen puntualment aspectes de cinc lleis substantives. En primer lloc, la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; en segon lloc, la Llei 24/1987, del 28 de desembre, de creació de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya; en tercer lloc, la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió, que s'adapta a la Llei de finances públiques de Catalunya en matèria de control; en quart lloc, la Llei 15/1993, del 28 de desembre, per la qual es crea el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya; i en cinquè lloc, la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

  Aquesta llei també conté sis disposicions addicionals i sis disposicions transitòries. Destaca la disposició transitòria tercera, que estableix que el termini de cinc anys establert per aquesta llei per al gaudiment definitiu de la bonificació en l'impost sobre transmissions patrimonials oneroses és també aplicable amb relació als fets imposables que, havent estat acreditats abans del 31 de desembre de 2008, no hagin exhaurit en aquesta data el termini de tres anys assenyalat per la normativa anterior.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS