NOTICIAS
 
  • PRORROGA PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES ACCIONS SUBVENCIONADES PEL FOMENT DE L’ECONOMIA COOPERATIVA 22 ENERO 2009
     

    Excepcionalment, per a la convocatòria oberta l'any 2008, el termini per aportar la documentació que preveu l'art. 18.3 de l'Ordre TRE/144/2008, de 17 de març, com a data màxima per a la justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius que preveu l'Ordre esmentada, serà d'un mes, a comptar de l'endemà de la recepció de la resolució que atorga la subvenció. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat la documentació preceptiva establerta a l'art. 18.4 de l'Ordre esmentada, es requerirà l'interessat perquè en el termini de 15 dies naturals, improrrogables, aporti la documentació esmentada, amb l'advertiment que si no ho fa així s'iniciarà el corresponent procediment de revocació de la subvenció atorgada.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS