NOTICIAS
 
 • Cedules d’habitabilitat 26 MAYO 2009
   
  Es centra en el desplegament de les disposicions generals, amb la determinació del seu objecte, que és, d’una banda, definir les condicions d’habitabilitat dels habitatges, distingint-ne els nivells d’exigència segons siguin de nova construcció o usats –també anomenats “preexistents
   
   
  N’estableix l’obligatorietat per a tots els habitatges de Catalunya. Això es pot sintetitzar en la necessitat que disposin de cèdula, abans de la seva ocupació, tant els habitatges
  nous com els resultants de la reconversió d’una edificació existent o d’unes obres de gran rehabilitació, mentre que per a la resta de casos, és a dir, els habitatges usats
  o preexistents, només caldrà que en disposin quan es procedeixi a la transmissió o la cessió del seu ús.
   
  També s’afegeix la possibilitat d’exoneració als transmitents de l’obligació de lliurar la cèdula quan l’habitatge s’adquireix per al seu enderroc.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS