NOTICIAS
 
 • NOVA LLEI D’ESPECTACLES 10 AGOSTO 2009
   
       L’Estatut d’autonomia, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol, atribueix
  a la Generalitat competències, algunes exclusives, sobre comerç (article 121.1),
  consum (article 123), cultura (article 127), emergències i protecció civil (article 132),
  esport i lleure (article 134.3), indústria (article 139), joc i espectacles (article 141),
  joventut (article 142), medi ambient (article 144), urbanisme i ordenació del territori
  (article 149), publicitat (article 157), règim jurídic i procediment administratiu
  (article 159), règim local (article 160), sanitat i salut pública (article 162), seguretat
  privada (article 163), seguretat pública (article 164), protecció de menors (article
  166) i turisme (article 171), entre altres matèries.
   
       La llei sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments
  públics es va promulgar l’any 1990. Té, per tant, més de dinou anys de vigència,
  durant els quals la pràctica de l’oci i la realització d’espectacles públics i d’activitats
  recreatives en la societat de Catalunya han patit una profunda transformació, de la
  qual el legislador no pot romandre al marge.
       La importància i la generalització creixents de l’oci, de les activitats artístiques
  i de la cultura; la diversificació constant de llurs manifestacions; la irrupció de
  pràctiques alternatives, a vegades il·legals; la sensibilitat ciutadana creixent per la
  necessitat de combatre l’excés de soroll; el risc afegit que determinades pràctiques
  d’oci comporten per a la mobilitat i per a la salut de les persones, o els conflictes cada
  vegada més freqüents entre els qui es volen divertir i els qui reclamen tranquil·litat
  per a descansar, són factors que obliguen a un esforç de profunda revisió i d’actualització
  de la legislació sobre espectacles públics i activitats recreatives.
   
       Tenint en compte totes aquestes realitats, aquesta llei pretén donar resposta a les
  principals situacions que la realització d’espectacles públics i d’activitats recreatives
  origina a Catalunya, i alhora superar les dificultats que la legislació, al llarg del seu
  desplegament, hagi pogut causar per a la pràctica d’activitats culturals i artístiques,
  especialment musicals. La Llei també ha tingut en compte el ric patrimoni cultural
  immaterial de Catalunya, que té la manifestació més clara en les activitats de cultura
  popular i d’arrel tradicional.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS