Assessorament i gestió empresarial

Tota empresa necessita planificar el desenvolupament del seu projecte empresarial amb la tranquil·litat que dona el compliment normatiu a nivell nacional i internacional. No només és important complir els objectius, sinó que és important fer-ho amb la certesa de dur a terme una acció competitiva i legal.

Per això posem a la seva disposició experts, amb llarga trajectòria en el sector de l’assessorament, que tenen la formació i la capacitat professional per poder garantir la qualitat dels serveis que donem als nostres clients.

Les àrees bàsiques en què es divideixen els serveis que prestem són:

 • Pla comptable
 • Legalització de llibres, comptes anuals
 • Cens fiscal, intrastat, comerç electrònic
 • Declaracions i liquidacions tributàries
 • Assessoria analítica i finançement
 • Estudis de viabilitat
 • Serveis d’administració externa
 • Constitució de societats (capital, comanditària, col·lectiva, cooperativa.)
 • Secretaria mercantil
 • Contractació i negociacions mercantils. (Leasing, Renting flexible vehícles, Patents industrials, Patents d’inverció, Models d’utilitat, Marques, Noms comercials, Registres de dominis a internet, Drets d’autor, Símbols distintius, Propietat intel·lectual, Dret de la competència, Contractes publicitaris, Contractes bancaris, Contractes de préstec, Contracte d’arrendament de caixes de seguretat, Contractes d’assegurança (danys,  transport, responsabilitat civil de producte, assegurança de crèdit), Compravenda mercantil, Contractes de serveis, Contractes d’obra, Contractes d’arrendament, Contractes de títols de valors (Lletra de canvi, Pagaré y Xec).
 • Reclamació de crèdits
 • Concurs d’acreedors
 • Administracions judicials
 • Llei orgànica de protecció de dades
 • Actualizació i rectificació fitxers automatitzats de morosos
 • Contractació
 • Nòmines i Seguretat Social
 • Conciliacions
 • Conflictes judicials individualitzats i col·lectius
 • Inspeccions administratives
 • Plans d’Igualtat
 • Declaracions i liquidacions tributàries
 • Assessoria financera, estalvi i patrimonial
 • Estudis de refinançament de crèdits
 • Recursos administratius actes de l’administració local, (ordenances, llicències i multes) administració autonòmica (indústria, obres públiques i urbanisme, sanitat, benestar social, joc subvencions) i estatal.
 • Dret urbanístic: Planejament general i derivat, Gestió urbanística. POUM, PAM, Plans parcials, Plans especials de desenvolupament i autònoms, Plans de millora urbana, Projectes d’urbanització, Convenis urbanístics, Expropiacions, Gestió urbanística integrada i aïllada, Estatuts d’entitats col·laboradores i bases d’actuació, Gestió per compensació bàsica, Compensació per concertació, Cooperació i sectors d’urbanizació prioritària, Llicències de parcel·lació, Via pública, Moviments de terres i extraccions, Aprofitaments i neteja forestals, Tassaciones de finques, Instal·lacions, Edificació i obres majors i menors.
 • Protecció de Dades de caràcter personal. Altes, Baixes i modificacions de dades de fitxers automatitzats de morosos. Reclamacions danys i perjudicis.
 • Defensa del Consumidor. Reclamacions per pràctiques i contra clàusules abusives. Reestructuracions de deutes financiers, demandes contra entitats financeras per vulneració del Codi de Bones Pràctiques Bancàries, Phishing, Smishing, Whaling.