Assessorament legal a particulars

L’assessorament jurídic el plantegem de forma transversal tenint en compte que habitualment els assumptes que ens plantegen els nostres clients no afecten a una sola àrea de dret, i han de ser analitzats des de diferents prismes. Una excessiva especialització pot fer perdre la perspectiva d’altres solucions. Sempre és bo obrir l’objectiu, per no perdre totes les potencialitats dels nostres clients.

De la mateixa manera, plantegem les consultes dels nostres clients des de l’òptica de la seguretat i tranquil·litat que els mereix el nostre acompanyament, primer en evitar els litigis, i en el seu cas fent que el nostre assessorament i servei professional ajudi a portar els
inevitables efectes col·laterals de qualsevol procés judicial. La mediació prejudicial és una eina cada vegada més estesa, tot i que no perdem mai de vista els drets dels nostres clients, ni renunciem a fer-los valdre judicialment, en última instància.

Aquest és un port-foli, filtrat per normativa sobre protecció de dades personals, que podem, amb caràcter il·lustratiu, resumir sobre el que fem i com ho fem:

● Assessorament preventiu abans de comprar qualsevol tipus de moble o immoble, sobretot en matèria contractual per controlar repercussions fiscals.

Destí dels fons o beneficis després de l’alienació de qualsevol tipus de be, o ingressos derivats de serveis professionals, laborals o empresarials.

Anàlisi de les expectatives dels immobles en atenció a la seva evolució urbanística, i càrregues hipotecàries i registrals.

Protecció pel dret a l’honor i a la intimitat per vulneracions d’empreses dels drets derivats de la legislació sobre protecció de dades.

Defensa del consumidor de les pràctiques abusives de les empreses i entitats financeres en la imposició de clàusules abusives i l’execució dels contractes d’adhesió.

Anàlisi de la situació personal i patrimonial del client des del punt de vista familiar, matrimonial, relació de parella, patern-filials, i situacions derivades de tot tipus de dependències, per raó d’edat o discapacitat.

Assessorament en matèria de drets socials i laborals, les repercussions derivades de les prestacions, subsidis, indemnitzacions i pensions.