Fiscal

Orientem als nostres clients, tant autònoms com empreses, sobre les seves obligacions en matèria d’impostos. Entre els principals serveis fiscals que oferim es troben:

  • Assessorament fiscal
  • Declaració IRPF, Societats, IVA, Pagaments a compte i altres impostos
  • Renda en totes les seves modalitats
  • Recursos contra liquidacions tributàries
  • Inspeccions tributàries
  • Certificacions tributàries
  • Estudis de re-finançament de crèdits
  • Assistència per representació dels nostres clients, a requeriments de qualsevol organisme oficial.
  • Recursos, instàncies i reclamacions davant organismes oficials.
  • Comptes anuals al Registre Mercantil