Compliance Penal

El compliance són les normes i protocols que protegeixen la seva empresa d’incompliments per fer-la més competitiva, millorar la seva reputació i protegir el seu patrimoni.

Segons indica el Codi Penal, des de la seva reforma el 2010, una empresa pot ser penalment responsable de delictes que es produeixen per part de directius o d’empleats si aquests es donen sota la seva estructura.

A Peralta y Olano Assessors, implementem el sistema de compliance penal per evitar que es cometin aquests delictes i, en cas que es cometin, el fet de disposar d’aquest sistema, pot atenuar i inclús eximir l’empresa de responsabilitat.

 

Què fa el sistema compliance?

  • Informe de riscos penals
  • Manual de prevenció de delictes
  • Canal de denúncies
  • Formació
  • Auditories i informes d’avaluació contínua

En quins punts s’han de centrar les empreses?

Condicions laborals dels seus empleats. Garantir unes bones condicions de feina genera un bon ambient a l’empresa i augmenta la productivitat. També evita conflictes judicials que poden acabar afectant la reputació.

Igualtat i no discriminació. Tota empresa ha de garantir la igualtat de tracte i oportunitats i transparència retributiva. Garantir aquest principi ajuda a atraure nous talents i retenir els que ja té l’empresa.

Prevenció de delictes. Establir pautes sobre com actuar en cas de conductes delictives per part de treballadors pot reduir o eximir a l’empresa de responsabilitat. A la Unió Europea és obligatori que les empreses tinguin un canal de denúncies.

Prevenció de riscos laborals. Les empreses estan obligades a tenir un pla de prevenció de riscos laborals, ja sigui propi o aliè, que han de conèixer tots els treballadors.

Ús de tecnologies de la informació. És fonamental per augmentar la professionalitat i productivitat dels treballadors.

Protecció de dades. Els treballadors volen conèixer qui fa servir les seves dades personals i de qui depenen les seves dades íntimes i privades.

Responsabilitat social corporativa. És voluntari, però millorar la qualitat de vida de les persones i el benestar social fa que l’empresa sigui més atractiva per clients i treballadors.

Som una consultora amb àmplia experiència en l’estudi, anàlisi i resolució d’incompliments de compliance laboral i en l’elaboració de plans d’igualtat. Recomanem als nostres clients actuar amb transparència en el compliment normatiu perquè no fer-ho pot derivar en sancions per part d’institucions públiques.